English

پژوهشگران فلز

شرکت پژوهشگران فلزشرکت پژوهشگران فلز

شرکت پژوهشگران فلز

ما قادر هستیم کلیه قطعات و تجهیزات پیچیده صنعتی را بومی سازی و تولید نموده و گامی در جهت به خود کفایی رساندن صنایع بزرگ میهن مان برداریم.

^
شرکت پژوهشگران فلز
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)